The annual Santa Hustle Half Marathon & 5K at Cedar Point.

Santa Hustle Cedar Point 5k & Half Marathon